တစ္ပတ္တည္းနဲ႔တပ္ဆင္ၿပီးအိမ္ေျခ ၆၀ ကို၂၄နာရီမီးေပးႏိုင္တဲ့ဝဲကေတာ့တာဘိုင္နည္းပညာ

Posted by

ဒီ တာဘိုင္တစ္ခုဟာ အိမ္ေျခေပါင္း ဒါဇင္မ်ားစြာကို ၂၄ နာရီ မီးေပးနိုင္ပါတယ္။

ျမစ္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔တူးေျမာင္းေတြမွာတည္ေဆာက္ထားနိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနည္းပညာနဲ႔လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ဟာကမၻာအႏွံ့က ေက်းလက္ေဒသေတြကို

အဖိုးႏွုန္း ခ်ိဳသာတဲ့ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးနိုင္ေရးအတြက္ ေျဖရွင္းေပးနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝဲကေတာ့ တာဘိုင္ဟာ အိမ္ေျခေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ တစ္ရက္ကို ၂၄ နာရီ မျပတ္ မီးေပးနိုင္တာပါ။

Belgian ကုမၸဏီက တီထြင္တဲ့ Turbulent တာဘိုင္ေတြဟာ ေက်းလက္ေဒသေတြအတြက္

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးနိုင္ေရး ေျဖရွင္းခ်က္ ျဖစ္ေပမယ့္ ျမစ္နားေခ်ာင္းနားက အိမ္ေျခေတြအတြက္ပဲ ေပးနိုင္မွာေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ တူးေျမာင္းေတြမွာ တာဘိုင္ေတြကို တပ္ဆင္ၿပီး ေရကို စီးဆင္းေစလို့ ထုတ္လုပ္တဲ့ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားဟာ

အိမ္ေျခ ၆၀ ေလာက္ကို လုံလုံေလာက္ေလာက္ လၽွပ္စစ္ေပးနိုင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Zawgyi(version)
ဒီ တာဘိုင္တစ္ခုဟာ အိမ္ေျခေပါင္း ဒါဇင္မ်ားစြာကို ၂၄ နာရီ မီးေပးနိုင္ပါတယ္။

ျမစ္ေခ်ာင္းေတြနဲ႔တူးေျမာင္းေတြမွာတည္ေဆာက္ထားနိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီနည္းပညာနဲ႔လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ဟာကမၻာအႏွံ့က ေက်းလက္ေဒသေတြကို

အဖိုးႏွုန္း ခ်ိဳသာတဲ့ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးနိုင္ေရးအတြက္ ေျဖရွင္းေပးနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝဲေကတာ့ တာဘိုင္ဟာ အိမ္ေျခေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ တစ္ရက္ကို ၂၄ နာရီ မျပတ္ မီးေပးနိုင္တာပါ။

Belgian ကုမၸဏီက တီထြင္တဲ့ Turbulent တာဘိုင္ေတြဟာ ေက်းလက္ေဒသေတြအတြက္

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးနိုင္ေရး ေျဖရွင္းခ်က္ ျဖစ္ေပမယ့္ ျမစ္နားေခ်ာင္းနားက အိမ္ေျခေတြအတြက္ပဲ ေပးနိုင္မွာေတာ့ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမစ္ေခ်ာင္းနဲ႔ တူးေျမာင္းေတြမွာ တာဘိုင္ေတြကို တပ္ဆင္ၿပီး ေရကို စီးဆင္းေစလို့ ထုတ္လုပ္တဲ့ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားဟာ

အိမ္ေျခ ၆၀ ေလာက္ကို လုံလုံေလာက္ေလာက္ လၽွပ္စစ္ေပးနိုင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။