အိမ္တခ်ိဳ့ရဲ့ အဝင္အဝမွာ ၾကည့္မွန္ေတြထားရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း

Posted by

အိမ္တခ်ိဳ့ရဲ့ အဝင္ေပါက္မွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပတင္းေပါက္၊ တံခါးေတြ နားမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ၾကည့္မွန္တစ္ခ်ပ္ကို ခ်ိတ္ဆြဲထားတာကို ေတြ႕ဖူးၾကမွာပါ။ဒါဟာ အိမ္ရဲ့ ခ်ိဳ့ယြင္းခ်က္ကို ျပဳျပင္ဖို့ ဆန္းေဗဒင္သေဘာအရ ယၾတာေခ်ျခင္း တစ္မ်ိဳးပါ။

ဘာလို့ ခ်ိတ္ဆြဲထားသလဲ ဆိုတာကေတာ့ ေနထိုင္တဲ့ အိမ္ကအရမ္းက်ဥ္းၿပီး ေခါင္းရင္းအိမ္ ဒါမွမဟုတ္ ေျခရင္းအိမ္က အရမ္းျမင့္ ေနတယ္ဆိုရင္ ဆန္းေဗဒင္ပညာ အရ ထိုအိမ္က အညံ့၊အခိုက္ေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။

မိမိရဲ့သားသမီး၊ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြက်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး ညံ့ဖ်င္းတတ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အိမ္က အရမ္းျမင့္ၿပီး ေခါင္းမိုးအခၽြန္ကကိုယ္ ေနတဲ့ အိမ္နဲ႔ တည့္တည့္က်ရင္လည္း အိမ္မွာကံညံ့တတ္ပါ တယ္။ျမန္မာတို့ရဲ့ ဆန္းေဗဒင္က်မ္းေတြမွာေရာ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ့ဖုန္းေရႊ ပညာမွာပါ အခိုင္အမာေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

သည္လိုျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္အမ်ားစုဟာ ေနအိမ္ရဲ့ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ ဒါမွမဟုတ္ ေျခရင္း၊ ေခါင္းရင္းမွာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ ၊ေနအိမ္ထက္ ပိုျမင့္တဲ့ တိုက္၊ ေနအိမ္ တစ္ခုခု ရွိ ေနပါကသင့္အိမ္ရဲ့ ျပတင္းေပါက္ မွာအလင္းေကာင္းမြန္ စြာ ျပန္နိုင္တဲ့ မွန္တစ္ခ်ပ္ကို တပ္ထားလိုက္မယ္ဆိုရင္အိမ္မွာအဆိုးအညံ့ ေတြ ျပယ္ၿပီး လုပ္ကိုင္သမၽွ အႀကံအစည္ေတြ ေအာင္ျမင္ေစပါတယ္။

ေဈးဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္ တည္ထားတဲ့ အိမ္ေတြဆိုရင္ဆိုင္ရဲ့ အေရွ႕အရပ္ကိုမူၿပီးေတာ့မွန္တစ္ခ်ပ္ကို ခ်ိတ္ဆြဲထားသင့္ပါတယ္။ထိုသို့ ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္း ျဖင့္ ဝင္ေငြႏွစ္စ္ဆတိုးတက္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္း မြန္ေစတာ ေၾကာင့္ ယုံၾကည္သူအမ်ားအျပားက အိမ္ရဲ့အဝင္ေပါက္ မွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားရတာ ျျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ိတ္ထားတဲ့ မွန္ကို မကြဲဖို့ ၊သန႔္စင္ေနေစဖို့နဲ႔ အလင္းေကာင္းစြာ ျပန္နိုင္ဖို့ကိုေတာ့သတိျပဳပါ။ အိမ္ရဲ့အေရွ႕ဘက္၊ေျခရင္းအိမ္၊ေခါင္းရင္းအိမ္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အိမ္ေတြ ကို လွည့္ထားဖို့ကို ဂ႐ုျပဳပါ။

Zawgyi(version)

အိမ္တခ်ိဳ့ရဲ့ အဝင္ေပါက္မွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ျပတင္းေပါက္၊ တံခါးေတြ နားမွာ ျဖစ္ျဖစ္ ၾကည့္မွန္တစ္ခ်ပ္ကို ခ်ိတ္ဆြဲထားတာကို ေတြ႕ဖူးၾကမွာပါ။ဒါဟာ အိမ္ရဲ့ ခ်ိဳ့ယြင္းခ်က္ကို ျပဳျပင္ဖို့ ဆန္းေဗဒင္သေဘာအရ ယၾတာေခ်ျခင္း တစ္မ်ိဳးပါ။

ဘာလို့ ခ်ိတ္ဆြဲထားသလဲ ဆိုတာကေတာ့ ေနထိုင္တဲ့ အိမ္ကအရမ္းက်ဥ္းၿပီး ေခါင္းရင္းအိမ္ ဒါမွမဟုတ္ ေျခရင္းအိမ္က အရမ္းျမင့္ ေနတယ္ဆိုရင္ ဆန္းေဗဒင္ပညာ အရ ထိုအိမ္က အညံ့၊အခိုက္ေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။

မိမိရဲ့သားသမီး၊ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြက်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး ညံ့ဖ်င္းတတ္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အိမ္က အရမ္းျမင့္ၿပီး ေခါင္းမိုးအခၽြန္ကကိုယ္ ေနတဲ့ အိမ္နဲ႔ တည့္တည့္က်ရင္လည္း အိမ္မွာကံညံ့တတ္ပါ တယ္။ျမန္မာတို့ရဲ့ ဆန္းေဗဒင္က်မ္းေတြမွာေရာ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ့ဖုန္းေရႊ ပညာမွာပါ အခိုင္အမာေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

သည္လိုျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္အမ်ားစုဟာ ေနအိမ္ရဲ့ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ ဒါမွမဟုတ္ ေျခရင္း၊ ေခါင္းရင္းမွာ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ ၊ေနအိမ္ထက္ ပိုျမင့္တဲ့ တိုက္၊ ေနအိမ္ တစ္ခုခု ရွိ ေနပါကသင့္အိမ္ရဲ့ ျပတင္းေပါက္ မွာအလင္းေကာင္းမြန္ စြာ ျပန္နိုင္တဲ့ မွန္တစ္ခ်ပ္ကို တပ္ထားလိုက္မယ္ဆိုရင္အိမ္မွာအဆိုးအညံ့ ေတြ ျပယ္ၿပီး လုပ္ကိုင္သမၽွ အႀကံအစည္ေတြ ေအာင္ျမင္ေစပါတယ္။

ေဈးဆိုင္၊ စားေသာက္ဆိုင္ တည္ထားတဲ့ အိမ္ေတြဆိုရင္ဆိုင္ရဲ့ အေရွ႕အရပ္ကိုမူၿပီးေတာ့မွန္တစ္ခ်ပ္ကို ခ်ိတ္ဆြဲထားသင့္ပါတယ္။ထိုသို့ ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္း ျဖင့္ ဝင္ေငြႏွစ္စ္ဆတိုးတက္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္း မြန္ေစတာ ေၾကာင့္ ယုံၾကည္သူအမ်ားအျပားက အိမ္ရဲ့အဝင္ေပါက္ မွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားရတာ ျျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ိတ္ထားတဲ့ မွန္ကို မကြဲဖို့ ၊သန႔္စင္ေနေစဖို့နဲ႔ အလင္းေကာင္းစြာ ျပန္နိုင္ဖို့ကိုေတာ့သတိျပဳပါ။ အိမ္ရဲ့အေရွ႕ဘက္၊ေျခရင္းအိမ္၊ေခါင္းရင္းအိမ္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အိမ္ေတြ ကို လွည့္ထားဖို့ကို ဂ႐ုျပဳပါ။