စီးပြားဥစၥာ ဓန ႂကြယ္ဝေစရန္ မဟာလာဘံ လာဘ္ဖြင့္ ကန္ေတာ့ပြဲထိုးနည္း

Posted by

မဟာလာဘံ လာဘ္ဖြင့္ ကန္ေတာ့ပြဲထိုးနည္

မဟာလာဘံ လာဘ္ဖြင့္ ကန္ေတာ့ပြဲထိုးရာ၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကန္ေတာ့ပြဲသုံး ပစၥည္းမ်ားအား အသုံးျပဳရမည္…။

(၁) အုန္းသီးတစ္လုံး

(၂) ငွက္ေပ်ာသီး(၃)ဖီး

(၃) ကြမ္း ၊ ကြမ္းသီး ၊ ထုံး ၊ ေဆး

(၄) သေျပပန္း

(၅) ထီး ၊ တံခြန္ ၊ ကုကၠား ၊ မုေလးပြား ၊ ယပ္ ၊ ၾကက္လၽွာအစုံ

(၆) ဆီမီး(၁)တိုင္

(၇) ေရတစ္ခြက္

(၈) ခံေတာင္း(သို႔)ဇလုံတစ္ခု

(၉) အျခားလႉဒါန္းဖြယ္ရာ ပစၥည္းမ်ား စသည္တို႔ျဖစ္သည္

မိမိေနအိမ္ရွိ ဘုရားခန္း၌ ျပဳလုပ္နိုင္သည္

မဟာလာဘံ ကန္ေတာ့ပြဲထိုးသည့္ အခ်ိန္ကာလမွာ နံနက္ပိုင္းျဖစ္ရမည္ မဟာလာဘံ ကန္ေတာ့ပြဲထိုးသင့္သည့္

အေျခအေနမွာ ေလာကီစီးပြားႏွင့္ ဓနစၥာ ႂကြယ္ဝေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္သင့္သည္

မဟာလာဘံ ကန္ေတာ့ပြဲထိုးသည့္ ပုဂၢိဳလ္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အရည္အေသြးမွာ ေယာက်ာ္း|မိန္းမ မေရြးျပဳလုပ္နိုင္ေသာ္လည္း

အက်င့္မွန္ကန္၍ စိတ္တည္ၿငိမ္သူျဖစ္ကာ ေလာကီအတတ္ပညာအား တတ္ေျမာက္ထားသူျဖစ္ပါက ပို၍သင့္ေလ်ာ္ေပသည္

မဟာလာဘံကန္ေတာ့ပြဲထိုးျခင္း အက်ိဳးတရားက ဤကန္ေတာ့ပြဲသည္ စီးပြားလာဘ္လာဘႏွင့္ ဓနဥစၥာ ႂကြယ္ဝေစရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ျပဳလုပ္ေသာ ကန္ေတာ့ပြဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

(၁)စီးပြားဥစၥာ ႂကြယ္ဝျခင္း (၂)မ်က္ႏွာပြင့္လန္းျခင္း (၃)ေငြေၾကးလုံးဝျပတ္လပ္သြားမႈမရွိျခင္း စသည့္ အက်ိဳးတရားမ်ား ရရွိခံစားရမည္ ျဖစ္ပါသည္

မဟာလာဘံ လာဘ္ဖြင့္ကန္ေတာ့ပြဲတြင္ ထီး|တံခြန္|ယပ္ တို႔က ဝဲဘက္မွာထားၿပီး ကုကၠား|မုေလးပြားတို႔ကို ယာဘက္တြင္ထားၿပီး အုန္းညႇာတံကို မိမိ၏ ဝဲဘက္၌ထားရွိရမည္

မဟာလာဘံ လာဘ္ဖြင့္ကန္ေတာ့ပြဲထိုးလၽွင္ (၁)ပြဲသာထိုးရၿပီး ပြဲသက္တမ္းသည္(၅)ရက္ထားရပါသည္…။