ရမယ်ဆိုရင် လူတောင်သတ်ယူကြမယ့် ကျောက်လက်ဝါးဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်လိုစွမ်းလဲ?

Posted by

ရမယ်ဆိုရင် လူတောင်သတ်ယူကြမယ့် ကျောက်လက်ဝါးဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်လိုစွမ်းလဲ?